Dodaj do koszyka


Twoja drukarka przesta³a dzia³aæ ?

Wy¶wietli³ siê komunikat:
"
Zbli¿a siê koniec okresu eksploatacji drukarki. Oddaj j± do serwisu."
lub podobny ?

To jest rozwi±zanie dla Ciebie !!!

Pobierz bezp³atnie oprogramowanie WIC Reset Utility.

Kup tutaj jednorazowy klucz do tego oprogramowania i zresetuj sam swoj± drukarkê !!!

Oszczêdzaj czas i pieni±dze !!!


B E S T S E L L E R !!!

Klucz resetuj±cy do oprogramowania
WIC Reset Utility


do resetowania absorbera
(pampersa, poduszek wch³aniaj±cych nadmiar tuszu)


w drukarkach firm
EPSON i CANON


Oferowany tutaj produkt jest oryginalnym kluczem producenta oprogramowania Waste Ink Counters Reset Utility.

JESTE¦MY OFICJALNYM PARTNEREM PRODUCENTA PROGRAMU firmy !!!


Przedmiotem sprzeda¿y jest

1 sztuka klucza do jednorazowego zresetowania jednej drukarki


Tego kodu nie da siê wykorzystaæ kilkukrotnie !!!

Automat Allegro

Je¶li powy¿ej jest informacja, i¿ kody s± niedostêpne, prosimy o poinformowanie nas. Uzupe³nimy je jak najszybciej.

Sprzedajemy jednorazowy kod do programu do jednorazowego zresetowania licznika zu¿ytego tuszu w drukarkach Epson i Canon. Niektóre drukarki atramentowe tych firm posiadaj± wbudowany zasobnik na zu¿yty tusz podczas drukowania i czyszczenia g³owicy. Ten pojemnik wype³nia siê i po pewnym okresie eksploatacji staje siê pe³ny. W normalnym trybie nale¿y go wymieniæ w serwisie i zresetowaæ licznik (drukarka nie ma czujnika w zbiorniczku, zlicza tylko ilo¶æ czyszczeñ g³owicy). Program WIC Reset Utility pozwala na zresetowanie tego licznika i dalsz± eksploatacjê drukarki. Oczywi¶cie po kilku takich resetach ten zbiornik przepe³nia siê fizycznie i nale¿y go wymieniæ w serwisie.

Kupuj±c tutaj zaoszczêdz± Pañstwo kilkadziesi±t z³otych i czas potrzeby na naprawê w serwisie. Zresetuj± Pañstwo liczniki drukarki za niewielk± kwotê i bez wizyty w serwisie !!!

Program resetuje wszystkie liczniki wydrukowanych stron w sytuacji kiedy pojawi sie komunikat:
"okres eksploatacji poduszek wch³aniaj±cych tusz dobiega koñca"
"okres eksploatacji urz±dzenia wewnêtrznego dobiega koñca"
"skontaktuj siê z serwisem"
lub podobny (komunikat mo¿e byæ równie¿ po angielsku lub niemiecku).


Zobacz film instrukta¿owy dostêpny tutaj

Przed zakupem zalecamy pobranie (linki ni¿ej), zainstalowanie i uruchomienie najnowszej wersji programu (za darmo):

     - Program resetuj±cy dla WINDOWS:

     - Program resetuj±cy dla MAC:

Na g³ównej stronie programu wybraæ zak³adkê "Modele obs³ugiwane" (czerwona obwódka na zdjêciu ni¿ej) i poszukaæ na li¶cie swoj± drukarkê.
Tutaj kupujesz od legalnie dzia³aj±cej polskiej firmy z siedzib± w Polsce. Na klucz wystawiamy polski paragon imienny lub na ¿yczenie polsk± fakturê VAT 23% i wysy³amy j± w wersji elektronicznej. Je¶li chcesz otrzymaæ paragon lub fakturê w wersji drukowanej, mo¿emy wys³aæ poczt± listem poleconym za dodatkow± op³at±. Po zakupie napisz do nas maila w tej sprawie.
 
Jak to dzia³a:

   Pobierasz darmowy program resetuj±cy
   Sprawdzasz za darmo programem czy faktycznie masz przepe³niony zbiorniczek
   Kupujesz u nas kod do odblokowania funkcji resetowania w zainstalowanym programie
   Otrzymujesz mailem kod zaraz po zaksiêgowaniu wp³aty na naszym koncie
   Wprowadzasz otrzymany kod do programu
   Cieszysz siê dalsz± prac± drukarki !!!

   Otrzymujesz mailem paragon imienny lub polsk± fakturê VAT 23% na firmê


   Jako¶æ naszej obs³ugi potwierdza fakt, i¿:
JESTE¦MY OFICJALNYM PARTNEREM PRODUCENTA PROGRAMU !!!


Operacja resetowania poduszek jest czynno¶ci± serwisow± i u¿ytkownik wykonuje j± na w³asne ryzyko i odpowiedzialno¶æ. Nie ponosimy odpowiedzialno¶ci za niew³a¶ciwe skutki dzia³ania programu. U nas kupujesz tylko kod.